Dzi¶ jest: Poniedzia³ek, 25 Lutego Imieniny obchodzi: Wiktor, Cezary, Zygfryd

Menu G³owne->Powitanie


      Witamy na stronie naszego Projektu  pt. PARTNERSTWO NARZÊDZIEM ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU „ZIELONEGO WIERZCHO£KA ¦L¡SKA”,  realizowanego na terenie gmin: K³obuck, Krzepice,
Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajñ
i Wrêczyca Wielka. Projekt wspó³finansowany jest
ze ¶rodków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja
Orientacji oraz z bud¿etu pañstwa w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora
¿ywno¶ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004-2006" w zakresie Dzia³ania 2.7
„Pilota¿owy Program LEADER+”.
      Program LEADER+ wspiera spo³eczno¶ci wiejskie w zakresie rozwoju
„swojej ma³ej ojczyzny”. Program LEADER+ pomaga tylko swoim zwolennikom w realizacji ich projektów, ostateczne decyzje nale¿± za¶ do samych pomys³odawców! Zapraszamy do wspó³pracy podmioty prywatne, spo³eczne i publiczne, a przede wszystkim aktywnych mieszkañców
„Zielonego wierzcho³ka ¦l±ska”, 
którzy sami bêd± mogli zg³aszaæ potrzeby i decydowaæ o poszczególnych dzia³aniach w swoim najbli¿szym otoczeniu.


Ju¿ dzi¶ mo¿esz mieæ wp³yw na to co dzieje siê wokó³ Ciebie!!


  

mapa obszaru dzia³alno¶ci 'Zielonego Wierzcho³ka ¦l±ska'